ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)


นายธวัชชัย กรรณิการ์

โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
เลขที่ 109/1 หมู่ ตำบลปากเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี
ตั้งอยู่ในที่ดินที่ได้รับการบริจาค  เนื้อที  3  ไร่  2 งาน

ประกอบด้วยอาคารและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

1. อาคารเรียน
    1.1 อาคารเรียนหลังที่ เป็นแบบพิเศษ โรงเรียนวัดบ่อ ชั้น
           ใต้ถุนโล่ง  15 ห้องเรียน
    1.2 อาคารเรียนหลังที่ เป็นแบบ สปช. 2/28  อาคาร  3 ชั้น  12 ห้องเรียน 
    1.3 อาคารเรียนหลังที่ เป็นแบบ 2/28 จำนวน ชั้น ใต้ถุนโล่ง 18 ห้องเรียน 
           เพิ่มเติมพิเศษ จำนวน ห้องเรียน 

 2. บ้านพักครู   บ้านพักครูเป็นแบบ สปช 303/28   จำนวน   3 ยูนิต 

 3. อาคารเอนกประสงค์ 

 4. โรงอาหาร

 5. ถังเก็บน้ำ จำนวน ถัง

 6. เสาธง

 7. สวนหย่อม

 8. ส้วมนอกอาคาร  จำนวน 40 ห้อง แยกเป็น ชาย 20 ห้อง และหญิง 20 ห้อง