โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
เลขที่ 109/1 หมู่ ตำบลปากเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี
ตั้งอยู่ในที่ดินที่ได้รับการบริจาค  เนื้อที  3  ไร่  2 งาน

ประกอบด้วยอาคารและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

1. อาคารเรียน
    1.1 อาคารเรียนหลังที่ เป็นแบบพิเศษ โรงเรียนวัดบ่อ ชั้น
           ใต้ถุนโล่ง  15 ห้องเรียน
    1.2 อาคารเรียนหลังที่ เป็นแบบ สปช. 2/28  อาคาร  3 ชั้น  12 ห้องเรียน 
    1.3 อาคารเรียนหลังที่ เป็นแบบ 2/28 จำนวน ชั้น ใต้ถุนโล่ง 18 ห้องเรียน 
           เพิ่มเติมพิเศษ จำนวน ห้องเรียน 

 2. บ้านพักครู   บ้านพักครูเป็นแบบ สปช 303/28   จำนวน   3 ยูนิต 

 3. อาคารเอนกประสงค์ 

 4. โรงอาหาร

 5. ถังเก็บน้ำ จำนวน ถัง

 6. เสาธง

 7. สวนหย่อม

 8. ส้วมนอกอาคาร  จำนวน 40 ห้อง แยกเป็น ชาย 20 ห้อง และหญิง 20 ห้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

นายธวัชชัย กรรณิการ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ทดสอบโพล
ดี
ดีมาก
ดี    44.28
ดีมาก    55.72

การศึกษา


Copyright 2013 © - โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เลขที่ 109/1 หมู่ 2 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด โทรศัพท์ : 02-5836696, 02-5833329